Uitnodiging Algemene ledenvergadering

Het bestuur van fokvereniging Friesland nodigt haar leden uit tot het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering op 10 Maart 2023.

Locatie: Vogelasiel de Fûgelhelling, de Feart 1 te Ureterp.

Aanvang: 20.00 uur.

Agenda

 1. Opening
 2. Vaststellen agenda
 3. Mededelingen / ingekomen stukken
 4. Notulen ALV van 01.04.2022
 5. Financieel verslag
 6. Verslag kascommissie (Fokke Tilma 1e keer en Jelle van Gunst 2e keer) en benoemen leden kascommissie
 7. Dechargeren penningmeester
 8. Algemeen jaarverslag
 9. Bestuursverkiezingen

Dhr B. Plender (voorzitter) is aftredend en herkiesbaar

Mevr. M. Groenewoud (lid) is aftredend en herkiesbaar

De positie van LAR-lid is vacant, het bestuur stelt voor om het reserve LAR – lid, Mevr. L. de Vries- Bon te benoemen als LAR-Lid en Mevr. G. Klaver als reserve LAR -lid

Kandidaten voor een bestuursfunctie kunnen zich tot een half uur voor aanvang van de vergadering melden bij het bestuur.

 1. Bespreken stamboekopname 15 April 2023 en premiekeuring 16 September 2023
 2. LAR - onderwerpen
 3. Rondvraag
 4. Sluiting

Met vriendelijke groet,

Het bestuur van Fokvereniging Friesland

NSPS Friesland 2024