Uitnodiging Algemene ledenvergadering


Het bestuur van fokvereniging Friesland nodigt haar leden uit tot het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering op 8 Maart 2024

Locatie: Hoeve Paardenkracht, Tynjeweg 3 te Gersloot

Aanvang: 20.00 uur.

Agenda

 1. Opening
 2. Vaststellen agenda
 3. Mededelingen / ingekomen stukken
 4. Notulen ALV van 10.03.2023
 5. Financieel verslag
 6. Verslag kascommissie (Fokke Tilma 2e keer en Jelle van Gunst 2e keer) en benoemen leden kascommissie
 7. Dechargeren penningmeester
 8. Algemeen jaarverslag
 9. Bestuursverkiezingen

Mevr. J. van der Veen (secretaris) is aftredend en niet herkiesbaar

Mevr. G. Klaver (lid) is aftredend en niet herkiesbaar

De positie van reserve LAR-lid is vacant.

Het bestuur is nog in overleg met kandidaten ter vervanging van de aftredende bestuursleden.

Kandidaten voor een bestuursfunctie kunnen zich tot een half uur voor aanvang van de vergadering melden bij het bestuur.

 1. Bespreken stamboekopname 13 April 2024 en premiekeuring 21 September 2024
 2. LAR - onderwerpen
 3. Rondvraag
 4. Sluiting

Met vriendelijke groet,

Het bestuur van Fokvereniging Friesland

__________________________________________________________________________________

Rooster van aftreden:

B. Plender 2026
J. van der Veen 2024 aftredend en niet herkiesbaar
L. de Vries -Bon 2025 LAR 2027
G. Klaver 2024 aftredend en niet herkiesbaar
M. Groenewoud 2026

NSPS Friesland 2024